cuneiformcup
cunning (English) [ IPA: ˈkənɪŋ ASM: কানিং]
1. (Proper Adj.-Common) one who befools others by using dishonest trick.
আনক অসৎ বুদ্ধিৰে বুৰ্ব্বক সজোৱা লোক।