cuneiformcup

cunning (English) [ IPA: ˈkənɪŋ ASM: কানিং]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2007-01-03
1. (Proper Adj.-Common) one who befools others by using dishonest trick. আনক অসৎ বুদ্ধিৰে বুৰ্ব্বক সজোৱা লোক।