disparitydispensable
dispatch (English) [ IPA: dɪˈspætʃ ASM: ডিচপাটচ]
1. (Verb-Trans.) Send off to a destination or for a purpose.
কোনো গন্তব্য স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰ্; যেনেঃ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰ্।