usausage

usable (English) [ IPA: ˈjuːzəbəl ASM: ইউজেবল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-11-24
1. (Verbal Adj.) fit to be used ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বা ব্যৱহাৰৰ উপযোগী