suitsuitable

suitability (English) [ IPA: ˌsuːtəˈbɪlətiː ASM: চুইটেবিলিটি]
Contributed by: Prabin Kakati (প্ৰবিন কাকতি) on 2008-08-04
1. (Abstract Noun) the state or quality of being easy to use সহজে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গুণ বা অৱস্থা