reticulateretina

reticulated (English) [ IPA: rɪˈtɪkjələtɪd ASM: ৰেটিকুলেটেড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-04-27
1. (Proper Adj.-Neuter) having the form of a net জাল সদৃশ, অৰ্থাৎ জালৰ দৰে পাতল আৰু ফুটা থকা