loudlyLouisiana grass

loudspeaker (English) [ IPA: ˈlæʊdˌspiːkər ASM: লাউডস্পিকাৰ]
Contributed by: Panchalika on 2006-11-04
1. (Material Noun-Neuter) A device that magnifies the volume of one's voice by converting electrical signals into sound. বৈদ্যুতিক সঙ্কেতক শব্দলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি কাৰোবাৰ কণ্ঠস্বৰ বা মাত ডাঙৰ কৰিব পৰা এক সঁজুলি।