girlfriendgirot

girlish (English) [ IPA: ˈgərlɪʃ ASM: গাৰলিচ]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2010-02-20
1. (Proper Adj.) like or of a girl; having qualities or nature of a girl ছোৱালীৰ বা ছোৱালীৰ নিচিনা; ছোৱালীৰ স্বভাবৰ৷