emberemblic myrobalan

emblem (English) [ IPA: ˈembləm ASM: এমব্লেম]
Contributed by: archana rajbongshi on 2006-10-04
1. (Abstract Noun) something used for or regarded as representing something else; a material object representing something, often something immaterial. কিহবাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বা কিহবাক সূচোৱা বুলি ধৰা আন কোনো বস্তু।