dehorDehradun

dehorn (English) [ IPA: diːˈhɔrn ASM: ডিহৰ্ন]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2009-03-29
1. (Verb-Trans.) removing the horns of cattle. জীৱ জন্তুৰ শিং আঁতৰাই, উঠুৱাই দিয়া।
English: dehorn,
Assamese: শিং কাঢ়