cosmonautcost

cosmos (English) [ IPA: ˈkɑzməs ASM: কচ্‌মচ]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2006-03-17
1. Physics(Abstract Noun) everything that exists anywhere যিকোনো ঠাইতে থকা সকলোবোৰ