chaothokpachap

chaotic (English) [ IPA: keɪˈɑtɪk ASM: কাউটিক]
1. (Proper Adj.-Common) A condition or place of great disorder or confusion. কোনো বিশৃংখল আৰু বেমেজালিজনক পৰিবেশ বা অৱস্থা৷