applianceapplicable

applicability (English) [ IPA: ˌæplɪkəˈbɪlətiː ASM: এপলিকেবিলিটি]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-03-22
1. (Abstract Noun) the quality of being applicable প্ৰয়োগ কৰিব পৰা হোৱা গুণ