well readwell timed

well thought out (English) [ IPA: ˈwel ˈθɔt ˈæʊt ASM: ৱেল থট আউট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-05-12
1. (Verbal Adj.) resulting from careful thought; `the paper was well thought out` ভালদৰে চিন্তা-চৰ্চ্চা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা; যেনেঃ সুচিন্তিত কাৰ্য্য পন্থা