millmillennium

mill about (English) [ IPA: ˈmɪl əˈbæʊt ASM: মিল অবাউট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-01-15
1. (Verb-Intran.) to move about in a confused manner (to find a way or in search of something) (বাট বিচাৰি অথবা কিবা বস্তু বিচাৰি) বিবুদ্ধি হৈ ইফালে-সিফালে ঘূৰি ফুৰ্