inculcateincumbent

inculpable (English) [ IPA: ɪnˈkəlpəbəl ASM: ইনকালপেবল]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-02-28
1. (Proper Adj.) Free of guilt or fault; not subject to blame. দোষ/ভুল-ত্ৰুটি নথকা; দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰা|