huntawkhunyo

hunter (English) [ IPA: ˈhəntər ASM: হান্টাৰ]
fm: huntress
1. (Common Noun-Common) one who kills wild animals for living or fun যি জীৱিকা অথবা আমোদৰ বাবে বন্য প্ৰাণী বধ কৰে

Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2021-01-28
2. (Verbal Adj.) one who searches for something যি কোনো তথ্য বা বস্তুৰ সন্ধান বা বিচাৰ-খোচাৰ কৰে