dwarfdwarf copperleaf

Dwarf Cavendish banana (English) [ IPA: ˈdwɔrf ˈkævəndɪʃ bəˈnænə ASM: ডুৱাৰ্ফ কেভণ্ডিচ বেনানা]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2012-04-11
1. Fruits(Material Noun-Neuter) a variety of banana which is usually long in size. এবিধ ডাঙৰ আৰু দীঘল বিধৰ কল৷